Rastislav Leško

THK 1 , Banská Bystrica , 97404

rlesko@ymail.com